"Барилгын цахилгаанчин" мэргэжлийн багш нарын ЧСС-ын хэрэгжүүлэлтийг эрчимжүүлэх, хөтөлбөр, үнэлгээний материал боловсруулах, ашиглах сургалт-үйл ажиллагааны удирдамж

     "Барилгын цахилгаанчин"  мэргэжлийн багш нарын ЧСС-ын хэрэгжүүлэлтийг эрчимжүүлэх, хөтөлбөр, үнэлгээний материал боловсруулах, ашиглах сургалт-үйл ажиллагааны удирдамж
    "Барилгын цахилгаанчин"  мэргэжлийн багш нарын ЧСС-ын хэрэгжүүлэлтийг эрчимжүүлэх, хөтөлбөр, үнэлгээний материал боловсруулах, ашиглах сургалт-үйл ажиллагааны удирдамж

Сургуулийн шторк
Манай сургуулийн сургалтын үйл ажиллагаа та дүгнэн үү ?
Хуанли