Төрийн албан хаагчийн зэрэг дэв олгох, албан тушаалын зэрэглэл олгох шийдвэрийг 2017 оны 5 сарын 1 нээс 2019 оны 12 сарын 31 хүртэл түр зогсоох талаар

    Төрийн албан хаагчийн зэрэг дэв олгох, албан тушаалын зэрэглэл олгох шийдвэрийг 2017 оны  5 сарын 1 нээс 2019 оны 12 сарын 31 хүртэл түр зогсоох талаар
    Төрийн албан хаагчийн зэрэг дэв олгох, албан тушаалын зэрэглэл олгох шийдвэрийг 2017 оны  5 сарын 1 нээс 2019 оны 12 сарын 31 хүртэл түр зогсоох талаар
    Төрийн албан хаагчийн зэрэг дэв олгох, албан тушаалын зэрэглэл олгох шийдвэрийг 2017 оны  5 сарын 1 нээс 2019 оны 12 сарын 31 хүртэл түр зогсоох талаар
Сургуулийн шторк
Манай сургуулийн сургалтын үйл ажиллагаа та дүгнэн үү ?
Хуанли